Inici
Agricultura
MetalĚl˙rgia
TŔxtil
Publicacions
 
 

CAMP D'EXPERIMENTACIÓ DE LA PROTOHISTÒRIA (CEP). Reproduir la ceràmica ibèrica: un nou repte de l'arqueologia experimental.

La ceràmica ibèrica és el material més representatiu i percentualment el més elevat dels que es recupera en les excavacions d'aquest període. Amb tot, la seva elaboració, que suposava un elevat grau de precisió artesanal i coneixements tècnics, es desconeix completament. Amb l'objectiu d'intentar reproduir una ceràmica que va arribar una gran qualitat (pasta sandwich, sonoritat metàl·lica...) s'està construint a Verdú (Urgell, Lleida) la rèplica d'un forn terrisser ibèric. Concretament s'ha pres com a model el forn de la Casa Gran (Alcalá de Xúquer, Albacete) pel seu bon estat de conservació i la fiabilitat dels resultats de la seva excavació. La construcció d'aquest forn experimental s'ha portat a terme en els terrenys del ceramista Enric Orobitg, el qual serà l'encarregat d'aportar els coneixements tècnics en les diferents fases del projecte, des de la confecció dels diferents recipients ceràmics, reproduint formes, teixidures i grossors dels originals ibèrics, fins al control de les coccions en el forn.

El Camp d'Experimentació de la Protohistoria pretén realitzar un seguit d'experimentacions sobre la ceràmica ibèrica. D' una banda es vol experimentar en la reproducció de ceràmiques a torn i d'elements decoratius de les mateixes, en els casos que estiguin documentats. Per altra banda, es vol incidir en la construcció de les diferents parts que componien aquest tipus de forns, recreant les tècniques constructives d'època ibèrica aplicades a estructures de combustió. Així mateix, s'experimentarà amb diferents tipus de càmeres de cocció. Les dades de temperatura de les distintes fornades a realitzar es portaran a terme amb piròmetres que permetran relacionar temperatures aconseguides amb el resultat final de la cocció de la ceràmica. Paral·lelament a aquest treball, el Centre d'Estudis Lacetans està portant a terme l'excavació del forn de Corral Nou/Hortes de cal Pons a Pontons (Alt Penedès). Els resultats d'aquestes excavacions permetran aprofundir en l'estudi i posterior reproducció dels forns terrissers ibèrics.

Objectius de l'experimentació

Evidentment, tot projecte d'arqueologia experimental ha de partir d'unes hipòtesis prèvies i ha d'intentar arribar a uns objectius terminals. Pel que fa a les hipòtesis prèvies es resumeixen en la utilització de materials i tècniques que l'arqueologia ha pogut documentar, tant en excavacions pròpies com en les portades a terme i publicades per altres equips d'investigació. Allí on l'arqueologia no proporciona dades suficients es recorre a paral·lels etnogràfics. En el present cas aquests paral·lels es troben en la mateixa localitat de Verdú, on, tal com s'ha comentat, s'ha realitzat fins a fa pocs anys el procés d'elaboració i cocció de ceràmica de forma artesanal. Les diferents anàlisis (químics, ceramològiques) publicats sobre utilització de determinades terres per a l'elaboració de ceràmiques, pigments, o temperatures aconseguides en coccions també s'utilitzen com base en les hipòtesis prèvies de treball. Els objectius del projecte són els que es relacionen a continuació:

1. Conèixer el procés de construcció d'un forn de tir vertical de gran diàmetre

2. Estudi dels processos de reducció i oxidació de la ceràmica en època ibèrica

3. Estudi del control de temperatura

4. Estudi experimental de l'organització interna d'un forn ibèric

5. Conscienciació de la complexitat de processos que intervenen en la producció ceràmica

6. El procés de producció ceràmica com el principal condicionament dels estils ceràmics ibèrics

7. Cocció i estabilització del forn

8. Elaboració de ceràmiques amb les mateixes formes que les ceràmiques ibèriques originals mitjançant torn

9. Decoració de la ceràmica mitjançant pigments naturals 10 . Cocció d'atuells de diferent grandària

10. Estudi de la ceràmica tipus sándwich L'estudi experimental de l'arqueologia del treball ceràmic que es pretén portar a terme queda resumit en el següent quadre:

Projectes a realitzar

Els projectes experimentals concrets seran la construcció d'una rèplica del forn de la Casa Grande (Alcalà de Xúcar). La ubicació d'aquest projecte serà el taller del ceramista Enric Orobitg a Verdú, com una una extensió del Camp d'Experimentació de la Protohistòria CEP, que es troba a pocs quilòmetres.

Rèplica dels forns ibèrics de les Hortes de Cal Pons (Pontons, Altt Penedès). La ubicació serà el mateix espai físic del CEP, concretament en la seva àrea de recerca artesanal ceràmica.